Pokyny pro končící ročníky k organizaci závěru studia

Studenti, kteří budou konat státní zkoušku v červnu a červenci 2020, musí splnit následující podmínky:

1. Odevzdat BP do 23. 3. 2020 nebo DP do 6. 4. 2020

Student odevzdá v IS ČZU (http://is.czu.cz) elektronickou verzi práce a případně další přílohy. Po přihlášení do IS.CZU.cz přejde na Portál studenta, kde zvolí v daném studijním oboru Závěrečná práce (obrázek knihy). Nejdříve vloží abstrakt (souhrn) a klíčová slova k práci do systému přes Vložit doplňující informace zvlášť v českém i anglickém jazyce. Dále lze obdobně nahrát soubory své práce prostřednictvím Vložit práci a přílohy. Elektronická verze závěrečné práce v čitelném formátu PDF bude obsahovat v jednom souboru kompletní text práce, který bude shodný s tištěnou verzí závěrečné práce (tedy včetně tištěných příloh). Maximální velikost souboru závěrečné práce je 50 MB a celková velikost příloh je omezena na 200 MB. Do přílohy může případně nahrát vytvořený software, audiovizuální soubory, datové přílohy a jiné. Proces odevzdání práce se ukončí (potvrdí) tlačítkem „Odevzdat závěrečnou práci“ v položce Odevzdání závěrečné práce, poté již není možné soubory editovat (zrušit odevzdání a eventuálně po nahrání změn znovu odevzdat lze do 24 hodin po odevzdání práce, nejdéle však do stanoveného termínu odevzdávání). Elektronickou verzi práce musí student nahrát ještě před odevzdáním práce tištěné. Student zodpovídá za obsahovou shodu obou verzí práce. Pokud bude při následné kontrole prací odhaleno podvodné jednání (včetně plagiátorství), bude se studentem zahájeno disciplinární řízení s možností vyloučení ze studia. Elektronická verze musí být studentem odevzdána do uvedeného termínu. Po odevzdání elektronické verze práce student odevzdává také tištěnou verzi práce v pevné vazbě ve 2 výtiscích v českém jazyce. U anglických oborů v jazyce anglickém. Práci je možno tisknout jednostranně či oboustranně (včetně zadání). Zároveň s prací se odevzdají 4 ks tezí (max. 3 str. textu a vybrané bibliografické citace).

Podle Rozhodnutí rektora č. 9/2020 se povinnost odevzdat dvě vyhotovení závěrečné práce v tištěné podobě svázané v knižní vazbě, definovaná v článku 5 odstavci 4 Směrnice č. 5/2019 Pravidla zadávání, zpracování, odevzdávání, archivace a zveřejňování bakalářských a diplomových prací na ČZU, posouvá ke dni vykonání státní závěrečné zkoušky. 

2. Přihlásit se v IS od 1. 3. do 6. 4. 2020 ke státní zkoušce a zkontrolovat své osobní údaje

Student provede kontrolu osobních údajů v IS a potvrdí jejich správnost. Při samotném přihlášení se k SZZ zadá volitelný komplexní předmět (koridor, pouze vybrané obory/programy Ing. studia). Vše na http://is.czu.cz.

3. Splnit všechny předepsané studijní povinnosti a odevzdat výpis známek z IS v termínu do 1. 6. 2020

Tento termín je závazný. Po tomto termínu nemůže být student ke státní zkoušce přiřazen. S výpisem známek z IS (jednostranný tisk, na šířku) student odevzdá (zašle poštou) závaznou přihlášku k promoci v písemné podobě s dokladem o zaplacení poplatku za promoci 300,- Kč. Index se nedokládá vzhledem k epidemiologické situaci viz Nařízení děkana č.7/2020. K promoci je také nutné se přihlásit elektronicky v IS. Pokud student nesplnil některý z výše uvedených bodů, nemůže státní zkoušku červnu 2020 konat. Oznámí tuto skutečnost příslušné referentce studijního oddělení a pokračuje v plnění studijních povinností (zápočty, zkoušky) do 4. 9. 2020. Poté se musí v září 2020 zúčastnit zápisu do dalšího studia. Na tomto zápisu bude studentovi navrženo řešení v souladu se Studijním a zkušebním řádem ČZU v Praze (individuální studijní plán, opakování ročníku, ukončení studia). Složení státní zkoušky se u těchto studentů předpokládá v únoru nebo červnu 2021.

V nestandardních případech se studenti informují u své studijní referentky o dalším řešení konkrétní studijní situace.

Ukončení 3. ročníku bakalářského studia a 2. ročníku magisterského studia: do 1. 6. 2020

Student je povinen splnit všechny předepsané studijní povinnosti a na studijní oddělení odevzdat (v této mimořádné situaci zaslat poštou) podepsaný výpis z IS (ve formátu - jednostranný tisk, na šířku). Tento termín je závazný. Po tomto termínu nemůže být student ke státní zkoušce přiřazen.

4. Státní závěrečné zkoušky: 15. 6. - 10. 7. 2020

Přiřazení studenta na termín bude zveřejněno v IS do 8. 6. 2020 (is.czu.cz).

Další články v rubrice

English ☰ Menu