Program Inter-Excellence (MŠMT) Inter Eureka LTE 317 – 3. národní výzva

Datum ukončení výzvy
09.10.2017
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 

Projekty EUREKA slouží civilním účelům a jsou zaměřeny na oblasti soukromého i veřejného sektoru. Jejich výstupem jsou špičkové výrobky, technologie a progresivní služby schopné prosadit se na trhu. Program EUREKA nestanovuje tematické úkoly a necentralizuje financování ani výběr projektů. Řídí se zásadou, že návrhy a iniciativa musejí vycházet zdola (tzv. princip bottom-up).
Pro účely Programu je způsobilým uchazečem malý, střední, nebo velký podnik podle definice v příloze č. 3 programu INTER-EXCELLENCE. V roli dalšího účastníka projektu mohou být také organizace pro výzkum a šíření znalostí (dále jen „výzkumné organizace“). V případě výzkumných organizací mohou být projektem podporovány i jejich hospodářské činnosti, a proto na ně bude v každém případě nahlíženo jako na podniky. Povinnou podmínkou k podpoře projektů je, že na projektu participuje nejméně jeden účastník z ČR a nejméně jeden zahraniční účastník v souladu s pravidly programu EUREKA.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky poskytovatele. Uchazeč pro předkládání návrhu projektu i pro další komunikaci s poskytovatelem je povinen použít, v rámci informačního systému datových schránek, pouze svou datovou schránku. Vyhlášení výsledků soutěže je plánováno na 20. dubna 2018.
Výše dotace: až 4 mil. Kč
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 50 % u projektů průmyslového výzkumu, 25 % u projektů experimentálního vývoje
Doba řešení: max. 48 měsíců