Program ÉTA

Datum ukončení výzvy
27.09.2017
Poskytovatel
Technologická agentura ČR
 

Cílem programu je posílení společenské a humanitní dimenze v aktivitách aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených stávajících výrobků, postupů, procesů nebo služeb v oblastech: člověk a společnost v kontextu dynamických společenských a technologických proměn a výzev 21. století; člověk a prostředí pro jeho život v kontextu udržitelného rozvoje krajiny, regionů, měst a obcí a stavební kultury; člověk a ekonomika v kontextu objevení nových konkurenčních výhod a rozvoje kompetencí pro 21. století; člověk a společenský systém v kontextu interakce mezi občanem a státem, veřejných politik, správy a veřejných služeb orientovaných na občana. Podávané projekty by měly využívat přínosů multidisciplinárních přístupů, propojovat výzkum technického a netechnického charakteru nebo/a vytěžovat potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.
Hlavní obor projektu musí být řazen do společenských věd („A“).
U programu ÉTA je povinné zapojení aplikačního garanta.
Výše dotace: očekávaná průměrná výše podpory na projekt je 4,6 mil. Kč (max. 3 mil. €)
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: v případě univerzity až 100 %, celkem na projekt max. 90 %
Předkládání projektových žádostí: do 27. září 2017 (do 25. září 2017 do 8:00 na rektorát ČZU)